داستان های هزارو یک شب

داستان های هزار و یک داستان زنی است که برای زنده ماندن خود  هر شب یک داستان میگفت که به این نام مشهور شد .